31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 301 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2019

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de resultaten van de openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het najaar van 2018. Daarnaast informeer ik u met deze brief over het verloop van de openstelling van de SDE+ in het voorjaar van 2019.

1. Resultaten najaarsronde SDE+ 2018

Op 6 december 2017 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de openstelling van de SDE+ in 2018 (Kamerstuk 31 239, nr. 277). De najaarsronde liep van 2 oktober tot 8 november 2018. Inmiddels zijn alle aanvragen beoordeeld en de beschikkingen afgegeven. De resultaten zijn inmiddels ook op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gepubliceerd. De bedrijven die beschikkingen vanuit de SDE+ hebben ontvangen, kunnen hun projecten gaan bouwen en in bedrijf nemen. De subsidie wordt pas uitgekeerd vanaf het moment dat de projecten hernieuwbare energie produceren. De SDE+ bestaat uit een subsidie die het verschil vergoedt tussen de kostprijs en de marktprijs (onrendabele top) van de hernieuwbare energieproductie en de hoogte hangt af van de technologie. De hoogte van de subsidie is naar rato van de hernieuwbare energieproductie.

In mijn brief van 15 november 2018 (Kamerstuk 31 239, nr. 292) heb ik uw Kamer geïnformeerd over het aantal aanvragen uit de najaarsronde. Tijdens de najaarsronde 2018 zijn in totaal 5.907 aanvragen ingediend met een totale bruto claim van 7,7 miljard euro. In totaal zijn 4.618 aanvragen positief beschikt met een bijbehorend verplichtingenbudget van 6 miljard euro. Indien alle projecten uit de najaarsronde volledig worden gerealiseerd, leveren zij 26,3 petajoule (PJ) hernieuwbare energieproductie per jaar, dit is de op één na hoogste jaarproductie in een openstellingsronde van 6 miljard euro.

Figuur 1 geeft een overzicht van de projecten die een positieve beschikking hebben ontvangen. Het overgrote deel van de positief beschikte projecten betreft zonne-energie (zon-PV) met 4.411 projecten met een maximale verplichting van bijna 3,3 miljard euro en een jaarproductie van ruim 10 PJ. Er zijn 143 projecten positief beschikt voor wind op land met een maximale subsidieverplichting van bijna 1,9 miljard euro en een jaarproductie van bijna 10 PJ. Verder zijn er enkele tientallen projecten positief beschikt voor de productie van energie uit biomassa voor elektriciteit en warmte en zonthermie. Voor gas uit biomassa, geothermie en waterkracht zijn enkele projecten toegekend.

Figuur 1: Beschikkingen SDE+ najaar 2018

Figuur 1: Beschikkingen SDE+ najaar 2018

Naast de toegekende beschikkingen zijn er 78 projecten door de aanvrager ingetrokken, vrijwel uitsluitend zonne-energieprojecten. Daarnaast zijn 148 aanvragen afgewezen omdat deze onvolledig waren en zijn 103 aanvragen afgewezen op inhoudelijke gronden. Zo beschikten relatief veel projecten niet over de juiste vergunningen of voldeden niet aan andere voorwaarden. Daarnaast is een aantal projecten afgewezen op grond van ondermaatse technische en/of financiële haalbaarheid.

Voor de najaarsronde van de SDE+ 2018 heb ik een verplichtingenbudget van 6 miljard euro beschikbaar gesteld. Voor maximaal dat bedrag konden nieuwe SDE+-beschikkingen worden afgegeven. De werkelijke kasuitgaven voor de komende jaren, die voortvloeien uit de beschikkingen, hangen af van de jaarlijkse marktwaarde van energie en de daadwerkelijke realisatie en energieproductie van de beschikte projecten.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het verplichtingenbudget, de gerealiseerde en verwachte uitgaven, de verwachte opbrengsten in PJ en de voortgang van de projecten uit de SDE+-openstellingsrondes van 2011 t/m 2018.

Figuur 2: Verplichtingenbudget per technologie in de verschillende SDE+ -rondes

Figuur 2: Verplichtingenbudget per technologie in de verschillende SDE+ -rondes

Figuur 3: Voortgang van projecten

Figuur 3: Voortgang van projecten

Figuur 4: Gerealiseerde en verwachte hernieuwbare energieproductie

Figuur 4: Gerealiseerde en verwachte hernieuwbare energieproductie

Figuur 5: Gerealiseerde en verwachte uitgaven

Figuur 5: Gerealiseerde en verwachte uitgaven

2. Verloop openstelling voorjaarsronde SDE+ 2019

De voorjaarsronde van de SDE+ 2019 is opengesteld van 12 maart 2019 tot en met 4 april 2019. In de SDE+ krijgen aanvragen met een lagere kostprijs (het zogenaamde «basisbedrag») voorrang, opdat ontwikkelaars worden gestimuleerd om hun projecten tegen zo weinig mogelijk subsidie te realiseren. Met hetzelfde budget wordt zodoende meer hernieuwbare energieopwekking mogelijk gemaakt. Gedurende de openstelling zijn 5.376 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten ingediend, met een budgetclaim van in totaal ruim € 4,8 miljard euro, die gezamenlijk goed zijn voor een jaarproductie van 22,5 PJ.

Figuur 6: Aanvragen SDE+ voorjaar 2019

Figuur 6: Aanvragen SDE+ voorjaar 2019

Opvallend is het grote aandeel zonnestroomprojecten (zon-PV) dat heeft ingediend. In de eerste fase (tot een basisbedrag van maximaal 9 cent/kWh) is er voor bijna € 1,7 miljard aangevraagd voor met name zon-pv projecten. In de tweede fase (tot en met 11 cent/kWh) is het aangevraagd budget opgelopen tot ruim € 4,2 miljard. In deze fase zijn ook vooral zon-PV-aanvragen binnengekomen. In de derde en laatste fase (tot en met 13 cent/kWh) is de budgetclaim opgelopen tot ruim € 4,8 miljard door wederom met name zon-PV. Figuur 6 bevat een overzicht van alle aanvragen. In de bijlage bij deze brief is een nadere uitsplitsing gemaakt naar de indieningen per fase. Daarin is zichtbaar dat het overgrote deel van de aanvragen in de twee fasen met het laagste subsidiebedrag valt.

Met € 4,8 miljard liggen de aanvragen iets onder het beschikbaar gestelde verplichtingenbudget van € 5 miljard. Een aantal projectaanvragen zal nog afvallen, omdat zij niet voldoen aan de vergunningsvereisten of de vereisten van technische en financiële haalbaarheid. Het aangevraagde budget ligt ruim boven het budget in de voorjaarsronde 2018. Net als in 2018 wordt de grootste subsidieclaim in het najaar van 2019 verwacht. Dit zou onder andere kunnen worden verklaard doordat grote projecten nu nog geen vergunning hebben, maar deze in het najaar wel hebben.

Het beschikbare verplichtingenbudget is het maximale bedrag dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie betaald kan worden. De werkelijke kasuitgaven hangen af van de marktwaarde van energie en de daadwerkelijke energieproductie. De SDE+-subsidie wordt immers pas uitgekeerd op basis van werkelijke energieproductie.

De ingediende aanvragen zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in behandeling genomen en worden beoordeeld aan de hand van onder andere de vergunningsvereisten en technische en financiële haalbaarheid.

Aanvragen voor projecten die aan alle voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een subsidiebeschikking. Zo spoedig mogelijk na afronding van dit proces zal ik uw Kamer informeren over de definitieve resultaten van deze voorjaarsronde en de beschikte projecten. Het streven is om binnen de reguliere termijn van 13 weken uitsluitsel te bieden aan alle aanvragers.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Bijlage: Verloop openstelling SDE+ voorjaar 2019

Naar boven