31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 292 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2018

Met deze brief informeer ik uw Kamer over het verloop van de openstelling van de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) in het najaar van 2018.

De najaarsronde van de SDE+ 2018 is opengesteld van 2 oktober 2018 tot 8 november 2018. In de SDE+ krijgen aanvragen met een lagere kostprijs (het zogenaamde «basisbedrag») voorrang, opdat ontwikkelaars worden gestimuleerd om hun projecten tegen zo weinig mogelijk subsidie te realiseren. Met hetzelfde budget wordt zodoende meer hernieuwbare energieopwekking mogelijk gemaakt.

Gedurende de openstelling zijn 5.907 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten ingediend, met een budgetclaim van in totaal ruim € 7,7 miljard, die gezamenlijk goed zijn voor een jaarproductie van maar liefst 35,1 PJ.

Opvallend daarbij is het grote aandeel zonnestroomprojecten (zon-PV) die hebben ingediend. In de eerste fase (tot een basisbedrag van maximaal 9 cent/kWh) is er voor ruim € 3 miljard aangevraagd voor met name windenergie op land. In de tweede fase (tot en met 11 cent/kWh) is het aangevraagd budget opgelopen tot bijna € 7 miljard. In deze fase zijn vooral zon-PV-aanvragen binnengekomen. In de derde en laatste fase (tot en met 13 cent/kWh) is de budgetclaim opgelopen tot ruim € 7,7 miljard door met name zon-PV. Figuur 1 bevat een overzicht van alle aanvragen. In de bijlage bij deze brief is een nadere uitsplitsing gemaakt naar de indieningen per fase.

Figuur 1: Aanvragen SDE+ najaar 2018

Figuur 1: Aanvragen SDE+ najaar 2018

NB. De tabel toont afgeronde waarden. De som van de getoonde waarden kan daarom afwijken van het totaal.

NB. De categorie Biomassa warmte en WKK bestaat voornamelijk uit warmte projecten.

In vergelijking met de voorgaande openstelling is het aangevraagd vermogen per technologiecategorie beduidend hoger, met uitzondering van de biomassaprojecten. Met name bij windenergie op land en zon-PV is het aantal aanvragen fors hoger dan in de voorjaarsronde. Een aantal projectvoorstellen voor grootschalige windparken was ten tijde van de voorjaarsronde 2018 nog in een afrondende fase en heeft in de afgelopen najaarsronde een aanvraag ingediend.

De ingediende aanvragen zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in behandeling genomen en worden beoordeeld aan de hand van onder andere de vergunningsvereisten en technische en financiële haalbaarheid. Aanvragen voor projecten die aan alle voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een subsidiebeschikking. Zo spoedig mogelijk na afronding van dit proces zal ik uw Kamer informeren over de definitieve resultaten van deze najaarsronde en de beschikte projecten. Het streven is om binnen de reguliere termijn van 13 weken uitsluitsel te bieden aan alle aanvragen.

Met € 7,7 miljard aan aanvragen op een beschikbaar verplichtingenbudget van € 6 miljard zal de najaarsronde 2018 waarschijnlijk nagenoeg worden uitgeput. Een aantal projectaanvragen valt af omdat zij niet voldoen aan de vergunningsvereisten of de vereisten van technische en financiële haalbaarheid. Het beschikbare verplichtingenbudget is het maximale bedrag dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie betaald kan worden.

De werkelijke kasuitgaven hangen af van de marktwaarde van energie en de daadwerkelijke energieproductie. De SDE+ subsidie wordt immers pas uitgekeerd op basis van werkelijke energieproductie.

Ik zal de inzichten uit verdere analyses van de najaarsronde betrekken bij de vormgeving van de voorjaarsronde van de SDE+ 2019, waarover ik uw Kamer in december zal informeren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

BIJLAGE

Naar boven