Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931226 nr. 41

31 226
Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten

nr. 41
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2009

Tijdens de parlementaire behandeling van de Pensioenwet (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr. 33) heeft de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd u begin 2009 te zullen informeren hoe ver pensioenuitvoerders zijn met de totstandbrenging van het pensioenregister. Het pensioenregister is een digitaal portaal, dat het voor iedere burger mogelijk maakt om met één druk op de knop een overzicht te krijgen van zijn opgebouwde pensioenaanspraken. De wettelijke grondslag voor het pensioenregister is geregeld in artikel 51 van de Pensioenwet. Beoogd wordt dat op 1 januari 2011 het pensioenregister operationeel is.

Pensioenuitvoerders hebben het pensioenregister voortvarend ter hand genomen.

Op 7 mei 2008 is de Stichting Pensioenregister opgericht, een samenwerkingsverband van de drie pensioenkoepels (de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, de Unie van Beroepspensioenfondsen), het Verbond van Verzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Deze stichting vervult een centrale en coördinerende rol bij de ontwikkeling van het pensioenregister.

Onlangs is een programmamanager aangesteld, die leiding zal geven aan de ontwikkeling van het pensioenregister. Het voornemen is om in april 2009 te starten met de bouw van het publieksportaal van het pensioenregister. In april 2010 zal dan stapsgewijs worden overgegaan tot aansluiting van alle betrokken organisaties. De Stichting Pensioenregister gaat ervan uit dat met medewerking van alle pensioenuitvoerders en een gezamenlijke inspanning het pensioenregister uiterlijk op 31 december 2010 kan worden gelanceerd.

Aan de overheid is verzocht de wettelijke basis te verbreden om de exploitatie en het beheer van het pensioenregister zeker te stellen. Daarbij gaat het om het gebruik van het burgerservicenummer, de uniforme aanlevering van gegevens en de garantie dat iedere pensioenuitvoerder meedoet en meebetaalt. Op dit moment is een wetswijziging in voorbereiding. Naar verwachting kan deze wetswijziging nog dit jaar zijn beslag krijgen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner