31 200 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008

nr. 116
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2008

Graag bied ik, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, u de notitie inzake een regeling voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) aan.1 Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan het voornemen zoals verwoord in het regeerakkoord om de ORET-regeling aan te passen teneinde deze relevanter te maken voor de potentiële MKB-doelgroep in Nederland en in ontwikkelingslanden. Tevens wordt hiermee tegemoet gekomen aan de conclusies van de evaluatie van het ORET-programma in China in de periode 1991–2003, die op 27 september 2006 is aangeboden aan de Tweede Kamer, en de conclusies van de ORET-evaluatie over de periode 1999–2004, die op 2 januari 2007 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor India en China, die niet voorkomen op de ORIO-landenlijst, wordt door de Staatssecretaris van Economische Zaken een Faciliteit Transitielanden opgericht ten bedrage van 20 miljoen euro per jaar.

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

A. G. Koenders


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven