31 145 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

R BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2010

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over de Nederlandse inbreng voor de evaluatie van de Dataretentierichtlijn1 stuur ik u de stukken2 die op 2 september 2010 naar de Europese Commissie zijn gestuurd. Ter informatie heb ik de door Nederland ingevulde questionnaire3 over de evaluatie van de Dataretentierichtlijn die naar de Europese Commissie is gestuurd, bijgevoegd.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XNoot
1

Kamerstukken I, vergaderjaar 2008–2009, 31 145, letter N.

XNoot
2

Deze stukken zijn ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 147723.

XNoot
3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 147723.

Naar boven