31 125 Defensie Industrie Strategie

31 460 Project SPEER

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 augustus 2015

Tijdens het algemeen overleg op 23 juni jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 60) heb ik toegezegd uw Kamer te zullen informeren over het rapportagemodel dat zal worden gehanteerd bij de gecombineerde rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging.

De rapportage zal een integraal overzicht geven van de projecten die gestalte geven aan de IT-vernieuwing volgens het High Level Ontwerp (Kamerstuk 31 125, nr. 57), de voltooiing van de basisimplementatie-ERP en de verdere optimalisatie daarvan. Er zal twee maal per jaar worden gerapporteerd. In de voorjaarsrapportage zal de nadruk liggen op de resultaten van het afgelopen jaar. In de najaarsrapportage zal de nadruk liggen op de plannen voor het komende jaar en, waar mogelijk, een doorkijk naar de jaren daarna.

De rapportage zal ingaan op de volgende aspecten:

  • doelen en reikwijdte;

  • planning en mijlpalen;

  • financiën;

  • risico’s en bijbehorende maatregelen;

  • afhankelijkheden van andere projecten;

  • voor lopende projecten: de voortgang en afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

Naarmate een project verder in de toekomst ligt zal de informatie globaler zijn.

Projecten boven de € 5 miljoen worden vooraf voorgelegd aan het Bureau ICT-Toetsing (BIT). De adviezen van het BIT en de gevolgen voor de betreffende projecten zullen in de voortgangsrapportage worden opgenomen.

Tot de migratie van de basisimplementatie-ERP is voltooid, zal de rapportage de planning en voortgang bevatten van de resterende migraties. Tevens zal worden vermeld welke legacy-systemen de afgelopen rapportageperiode zijn ontmanteld en welke legacy-systemen de komende periode zullen worden ontmanteld.

Bij de eerste rapportage zal ik – zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg – tevens ingaan op het kostenmodel van Gartner, de uitkomsten van de gehouden haalbaarheidstoets en de mogelijke gevolgen daarvan voor de te kiezen sourcingstrategie.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven