31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2015

In mijn brief van 28 augustus jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 61) heb ik toegezegd uw Kamer twee keer per jaar, volgens een vast rapportagemodel, te zullen informeren over de voortgang van IT en ERP. Dit is de eerste gecombineerde rapportage volgens dat model.

ERP

De basisimplementatie is voltooid, met uitzondering van de luchtgebonden migratie (de F-16) en een deel van de functionaliteit voor het brandstoffenbedrijf (zie bijlage A1 voor de volledige rapportage over ERP). De vervolgstappen bestaan uit kleine, gerichte verbeteringen, die worden beschreven in bijlage B.

IT

Defensie heeft tijdens de marktconsultatie en de haalbaarheidstoets uitgebreid met de markt overlegd over de IT-vernieuwing. Defensie zal de vernieuwing in nauwe samenwerking met de markt uitvoeren. Het ontwerp daarvoor is de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Er is voor een gefaseerde aanpak gekozen, waarbij de eerste fase wordt toegespitst op een groeikern die bestaat uit een nieuwe IT-infrastructuur en enige toepassingen die daarvan gebruik maken. De aanbesteding, die is gericht op het neerzetten van een eerste resultaat in de tweede helft van 2016, wordt op dit moment voorbereid. Het plan voor de vernieuwing wordt halverwege december voorgelegd aan Bureau ICT-toetsing (BIT). Meer informatie vindt u in bijlage C2.

Ik zal u komend voorjaar opnieuw informeren over de voortgang.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven