31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2020

Zoals aangekondigd in de brief «Uitkomsten ex ante analyse van de Nederlandse defensie technologische en industriële basis» (Kamerstuk 31 125, nr. 108), werkt het kabinet aan aanvullende maatregelen ter bescherming van defensie-industrie tegen ongewenste buitenlandse overnames en investeringen. Met een nieuw te introduceren sectorale investeringstoets op het gebied van defensie, kan voorkomen worden dat bepaalde overnames en investeringen leiden tot risico’s voor de nationale veiligheid en in het bijzonder het vitale proces «Inzet defensie».

Met deze brief informeren wij uw Kamer over de voortgang van dit traject. Het wetsvoorstel is op dit moment in voorbereiding door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Defensie. Naar verwachting zal het conceptwetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2021 in internetconsultatie gaan. Met het in internetconsultatie gaan van het wetsvoorstel met de memorie van toelichting, zullen het toepassingsbereik, de beoordelingscriteria en de mitigerende maatregelen verder toegelicht worden.

De sectorale investeringstoets vormt een aanvulling op het brede stelsel van investeringstoetsing, waarover de Minister van Economische Zaken en Klimaat uw Kamer geïnformeerd heeft bij brieven Investeringstoets op risico’s voor de nationale veiligheid (Kamerstuk 30 821, nr. 97) en Aankondiging peildatum in wetsvoorstel investeringstoets op risico’s voor de nationale veiligheid bij overnames en investeringen (Kamerstuk 30 821, nr. 113). Ook bij de sectorale investeringstoets voor de defensie-industrie blijft nadrukkelijk het uitgangspunt dat alleen het beschermen van de nationale veiligheid aanleiding geeft voor het toetsen, en indien noodzakelijk reguleren, van buitenlandse overnames en investeringen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Naar boven