31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2019

De vaste commissie voor Defensie heeft mij 18 april jl. verzocht om aan te geven wat de reden is dat de second opinion van de ADR inzake de contractvoorwaarden van GrIT niet openbaar is gemaakt en of de second opinion alsnog openbaar gemaakt kan worden.

Het onderzoek betreft een scan van de stand van zaken op dat moment naar de mate waarin de aanbevelingen van de BIT-toets van april 2018 (Kamerstuk 31 125, nr. 84) zijn opgevolgd. Dit onderzoek is in december 2018 door de ADR afgerond. Het rapport is conform de rijksbrede afspraak over het pubiceren van ADR-rapporten (Kamerstuk 32 802, nr. 23) niet openbaar gemaakt, omdat het als departementaal en commercieel vertrouwelijk is geclassificeerd.

In de eerste maanden van 2019 heeft het BIT een derde integrale analyse uitgevoerd. Inmiddels bevindt deze BIT-toets zich in de fase van hoor en wederhoor. Dit BIT-advies zal ik u zo spoedig mogelijk na definitieve vaststelling door het BIT – voorzien van een reactie – aanbieden. Om niet te interfereren met dit traject zal ik het ADR-rapport gelijktijdig met het BIT-advies aan uw Kamer verstrekken. Hierbij zal ik de commercieel en departementaal vertrouwelijke informatie verwijderen.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Naar boven