31 110 Justitieel Verslavingsbeleid

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2019

In zijn brief van 1 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie toegezegd uw Kamer te informeren over de resultaten van vier regionale pilots die tot doel hadden de maatregel Inrichting stelselmatige daders (ISD-maatregel) voor jongvolwassen veelplegers beter te benutten.1 Hierbij bied ik uw Kamer de procesevaluatie «Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots» aan2.

Op dit moment voert het WODC een effectmeting uit onder de totale ISD-doelgroep (dus niet alleen onder jongvolwassenen). Dit onderzoek heeft tot doel het effect van de ISD-maatregel van ex-ISD-ers, uitgestroomd in de periode 2004 tot en met 2015, in beeld te brengen. Het onderzoek is een herhaling van en een uitbreiding op de eerdere effectmetingen van de ISD-maatregel.3 Met dit onderzoek wordt een verdiepingsslag aangebracht door ook de relatie van de ISD-maatregel met effecten die betrekking hebben op resocialisatie te onderzoeken (zoals werk, inkomen, huisvesting en schulden). Ik zend deze effectmeting met een beleidsreactie in het najaar van 2019 aan uw Kamer. In die brief zal ik eveneens een beleidsreactie geven op de procesevaluatie van de ISD-maatregel bij jongvolwassenen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstukken 28 741 en 28 684, nr. 26.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 31 110, nr. 13 en Kamerstuk 31 110, nr. 16.

Naar boven