31 089 Urgentieprogramma Randstad

Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 september 2012

Hierbij wordt u aangeboden de derde Voortgangsrapportage van het Groot Project RRAAM (Rijk-Regioprogramma Amsterdam – Almere – Markermeer)*. De Voortgangsrapportage wordt u aangeboden mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en bestrijkt de periode van 1 januari t/m 30 juni 2012.

Deze periode heeft vooral in het teken gestaan van de nadere uitwerking en beoordeling van de kansrijke oplossingsrichtingen.

Tevens zend ik u hierbij als bijlagen bij de Voortgangsrapportage de resultaten van de Marktuitvraag Ecologie, alsmede de Consultatienotitie die is opgesteld ten behoeve van de consultatiefase die begin juli 2012 van start is gegaan.*

Marktuitvraag ecologie

Tijdens het AO RRAAM op 21 december jongstleden (Kamerstuk 31 089, nr. 91) heeft uw Kamer mij gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden van een marktuitvraag natuur. De marktuitvraag is in de eerste helft van 2012 in gang gezet. In de voortgangsrapportage wordt het proces geschetst tot eind juni 2012. Inmiddels zijn de eindrapporten door de drie consortia van marktpartijen opgeleverd.

De drie consortia die een uitwerking hebben opgeleverd zijn als volgt samengesteld:

  • Witteveen+Bos,met onderzoekcentrum B-ware, Radboud Universiteit Nijmegen, Altenburg & Wymenga, HOSPER en Boskalis;

  • Consortium Grontmij en De Vries & van de Wiel;

  • Consortium Kransmeer, bestaande uit Tauw, Posad, Robusta, Tebezo en LAgroup.

De consortia met hoofdinschrijvers Witteveen+Bos en Grontmij leggen de nadruk op de aanleg van luwtezones aan de Noord-Hollandse Kust om daarmee het slibprobleem aan te pakken. Deze maatregelen hebben het meeste effect op de Natura 2000 vogelsoorten waarmee het nu minder goed gaat. Witteveen+Bos stelt daarnaast de creatie van een «poldermoeras» voor door middel van veenvorming in plaats van een «kleimoeras». Grontmij komt met alternatieve aanleg van zanddammen in plaats van de klassieke luwtedammen. Het consortium Kransmeer (Tauw, Posad e.a.) kiest voor een innovatieve aanlegmethode van het moeras. Door de plaatsing van kunstmatige waterplanten op de bodem en de creatie van een moeras met behulp van veenmatten willen zij de natuurlijke processen op gang brengen. Deze kunstmatige structuren functioneren als een katalysator en kunnen op termijn verwijderd worden.

De voorstellen uit de markt worden gelegd naast de eerder gedane voorstellen van de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer (WMIJ). De resultaten van de marktuitvraag zijn onderdeel van de consultatie en worden meegenomen in de besluitvorming over RRAAM eind dit jaar.

Consultatiefase

RRAAM volgt de Sneller&Beter systematiek volgens het gedachtegoed van de Commissie Elverding. In dat licht heeft RRAAM een extra consultatiefase ingelast (bovenop de formele inspraakprocedure die in 2013 volgt na het verschijnen van de concept Rijksstructuurvisie). Het gaat in deze consultatiefase om de consultatie van overheden, maarschappelijke organisaties, bewoners en andere belanghebbenden. In de bijgevoegde Consultatienotitie wordt alle beschikbaar gekomen informatie zo overzichtelijk mogelijk gepresenteerd. De consultatienotitie geeft op neutrale wijze samenvattende informatie over de ambitie, het proces, de vraag naar woningen en de strategie van organische ontwikkeling en een gefaseerde aanpak. Daarnaast beschrijft het de alternatieven voor de lange termijn en de effecten op hoofdlijnen.

Alle onderliggende onderzoeken zijn terug te vinden op de site van RRAAM, www.rraam.nl.

Begin september verwacht ik nog een definitief advies van de Commissie MER op de planMER en rond eind september de Second Opinion van de planbureaus op de MKBA. Deze adviezen zullen worden betrokken bij de besluitvorming en kunnen van invloed zijn op de resultaten van de onderzoeksrapporten. Na oplevering zullen beide adviezen eveneens op de site van RRAAM worden geplaatst.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

*) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven