31 066 Belastingdienst

Nr. 949 BRIEF VAN DE STAATSECRETARISSEN VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2021

Tijdens het Commissiedebat fraudeopsporing door de Belastingdienst van 9 december jl. (Kamerstuk 31 066, nr. 948) heb ik, de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, toegezegd om schriftelijk terug te komen op:

  • De planning van de vijf onderzoeken van PricewaterhouseCoopers (PwC) naar FSV;

  • Verbeteracties bij gerechtelijke procedures van de Belastingdienst.

Tijdens het Commissiedebat heb ik, de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, uw Kamer toegezegd de concepten van het PwC onderzoek naar het gebruik van FSV door de directie Toeslagen toe te sturen. Die concepten sturen wij u hierbij toe1. Hierbij treft u ook tabellen aan waarin is te zien hoe de door de Belastingdienst gemaakte opmerkingen ten aanzien van feitelijke onjuistheden, door PwC zijn overgenomen in het definitieve rapport2.

Onderzoeken FSV

Zoals in de brief van 25 november jl.3 is aangegeven doet PwC vijf deelonderzoeken. Het onderzoek naar het gebruik van FSV door de directie Toeslagen is op 3 december jl. (Kamerstuk 31 066, nr. 935) aan uw Kamer gestuurd. Ten aanzien van de vier deelonderzoeken die uw Kamer nog niet heeft ontvangen geven wij hieronder aan wanneer de Belastingdienst naar verwachting het definitieve onderzoek ontvangt.

Deelonderzoek

Planning

Effect gebruik door Toeslagen

Het onderzoek is op 3 december jl. aan de Tweede Kamer gestuurd.

Effect gebruik door de directie Particulieren

Eind december 2021

Effect gebruik door de directie MKB

Eind januari 2022

Deling FSV informatie met derden

Eind december 2021/begin januari 2022

De werking van zoekopdrachten (query’s) aan de poort

Eind januari 2022

Wij verwachten de deelonderzoeken over de directie Particulieren en deling van FSV informatie met derden uiterlijk medio januari 2022 aan uw Kamer toe te sturen. De deelonderzoeken over de directie MKB en zoekopdrachten (query’s) aan de poort sturen wij u naar verwachting begin februari 2022.

Verbeteracties gerechtelijke procedures

Het lid Alkaya (SP) heeft gevraagd naar de verbeteracties ten aanzien van de opstelling van de Belastingdienst in gerechtelijke procedures. In antwoord hierop kunnen wij melden dat het voor iedere inspecteur of ontvanger bij de Belastingdienst en voor Belastingdienst/Toeslagen volkomen duidelijk is dat het onjuist of onvolledig informeren van de rechter niet toelaatbaar is. De juridische en vaktechnische kaders voor een gedegen procesvoering zijn waar nodig (dat was bij Toeslagen het geval) aangescherpt en toegelicht. Er is een vaktechnische infrastructuur voor een verdere borging van de eenheid van beleid en uitvoering. Daarnaast worden bij de meer ingewikkelde zaken alle processtukken die worden ingediend, mede beoordeeld door collega’s.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. Van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Kamerstuk 31 066, nr. 920.

Naar boven