Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 604

31 066 Belastingdienst

32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 604 BRIEF VAN DE STAATSECRETARISSEN VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2020

Diverse media hebben bericht over een applicatie met de naam Fraude Signalering Voorziening (FSV) die tot voor kort bij de Belastingdienst in gebruik was voor de registratie van mogelijke fraudesignalen.

Over deze applicatie is door de Belastingdienst op 21 januari 2019 een eerste Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) opgesteld. Op basis van deze GEB zijn door de Belastingdienst maatregelen genomen om de geconstateerde risico’s te beperken. Op 5 november 2019 is de GEB geactualiseerd waarbij een update is opgenomen over de uitgevoerde en geplande maatregelen.

De Functionaris Gegevensbescherming van het Ministerie van Financiën is eerst op 26 februari jongstleden over de inhoud van de geactualiseerde GEB geïnformeerd. De Functionaris Gegevensbescherming heeft, na de beoordeling van deze GEB over de FSV, geadviseerd om de persoonsgegevens niet, of niet langer op deze wijze te verwerken zolang de maatregelen uit het rapport niet volledig zijn uitgevoerd. Daarop is door de Belastingdienst op 28 februari jongstleden besloten om de applicatie tijdelijk tot nader order uit de lucht te halen. De Autoriteit Persoonsgegevens is hier vandaag over geïnformeerd.

Wij zijn van mening dat de beslissing om (tijdelijk) te stoppen met de FSV veel eerder genomen had moeten worden. Er zouden geen vragen van de media nodig moeten zijn om na een kritisch GEB dit besluit te nemen.

Uw Kamer heeft inmiddels vragen gesteld hierover. Wij willen u graag informeren over onder meer de werking van de applicatie, de daarin vastgelegde gegevens, de wijze waarop de gegevens in de applicatie door de Belastingdienst gebruikt zijn bij de beoordeling van individuele aangiften van burgers en bedrijven en aanvragen van toeslagen, en welke stappen de Belastingdienst heeft ondernomen naar aanleiding van de conclusies van de GEB. Ook zullen wij u informeren hoe dit proces voor de toekomst kan worden ingericht.

Wij hechten er aan uw Kamer juist en volledig te informeren. Om die reden willen wij een en ander goed uitzoeken om een zo compleet mogelijk beeld te hebben. Graag informeren wij uw Kamer in het Algemeen Overleg Belastingdienst van aanstaande woensdag nader over deze kwestie.

Voor de volledigheid treft u in de bijlage een afschrift aan van de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling van 5 november 20191.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl