Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931066 nr. 439

31 066 Belastingdienst

Nr. 439 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 november 2018

In mijn brief van 26 april 2018 heb ik aangegeven een herziening van de plan- en rapportagecyclus van de Belastingdienst te overwegen.1 Als resultaat van die overweging heb ik op 14 juni 2018 aangekondigd voortaan jaarlijks een Jaarplan Belastingdienst en een afsluitende Jaarrapportage aan de Tweede Kamer te sturen, in het kader van een gestructureerde wijze van plannen en rapporteren die past binnen de reguliere plannings- en rapportagestructuur.2

Het Jaarplan 2019

Het Jaarplan 2019 Belastingdienst dat ik u hierbij aanbied is de eerste versie van het Jaarplan Belastingdienst «nieuwe stijl»3. Het Jaarplan 2019 bevat een uitwerking van de doelgroepen particulieren (die aangifte doen voor de inkomensheffing niet-winst), MKB-ondernemers en toeslaggerechtigden. Op weg naar een integraal jaarplan bevat het Jaarplan 2019 twee belangrijke componenten. De eerste component is de Handhavingsbrief, die is geïntegreerd in het jaarplan als het hoofdstuk uitvoering en toezicht.4 In dit hoofdstuk zijn tevens enkele specifieke thema’s die bijzondere aandacht verdienen opgenomen, zoals Brexit en de internationale activiteiten. De tweede component, hoofdstuk 3, beschrijft de hoofdthema’s van de veranderopgave «beheerst vernieuwen» -personeel, ICT en sturing en beheersing- en de concrete aanpak op deze drie thema’s.

Het Jaarplan 2019 is in zekere zin een momentopname: het is opgesteld op basis van de kennis van nu. Interne en externe ontwikkelingen zullen hun invloed ook in 2019 laten gelden. Het Jaarplan 2019 gaat in op risico’s die nu worden gesignaleerd en de maatregelen die daarop worden genomen, met name ten aanzien van de onderwerpen personeel, ICT en sturing en beheersing. In de geplande voortgangsrapportages informeer ik uw Kamer over de stand van de uitvoering van deze maatregelen. Indien een interne of externe ontwikkeling daartoe aanleiding geeft dan zal ik uw Kamer daarover uiteraard aanvullend op de rapportages informeren.

De rapportages

Bij een jaarplan hoort ook een rapportage. De jaarplancyclus Belastingdienst is een nadere invulling van de begrotingscyclus van het Ministerie van Financiën. Het Jaarplan vormt de start van de jaarplancyclus Belastingdienst die uitmondt in een afsluitende Jaarrapportage. Voor het eerst in mei 2020 zal zo’n Jaarrapportage, die aansluit op het Jaarplan 2019, verschijnen. Ook deze rapportage zal mee-evolueren met de ontwikkeling van het Jaarplan en kan onderwerp van overleg zijn met uw Kamer. Samen met twee tussentijdse voortgangsrapportages, in de maanden juni en oktober van het uitvoeringsjaar, rapporteer ik straks dus drie keer over het Jaarplan. Uw Kamer ontvangt in het voorjaar van 2019 nog een «klassieke» Halfjaarsrapportage (de 23e, over de tweede helft van 2018) en daarna gaat de nieuwe cyclus van start waarin de rapportages teruggrijpen op het Jaarplan 2019. De ADR is gevraagd om de jaarrapportage en de voortgangsrapportages op het Jaarplan te onderzoeken en zijn bevindingen te rapporteren.

Jaarplannen 2020 en verder

Het Jaarplan 2019 is het eerste Jaarplan «nieuwe stijl». Er is sprake van een ontwikkeltraject: niet alle doelgroepen zijn opgenomen en niet alle onderdelen van het plan zijn zo ver uitgewerkt dat al sprake is van een integraal, voldragen jaarplan. In de komende jaren worden geleidelijk doelgroepen toegevoegd (bijvoorbeeld grote ondernemingen) en zal het mogelijk zijn in te gaan op specifieke subdoelgroepen (bijvoorbeeld zeer vermogende particulieren). Uiteindelijk zal het Jaarplan de gehele Belastingdienst omvatten. Het plan biedt daarmee ook handelingsperspectief voor uw Kamer, omdat de prioriteitsafwegingen in het Jaarplan steeds beter zichtbaar zullen worden en het gesprek hierover kan worden gevoerd.

Tot slot

Met dit Jaarplan is een nieuwe weg ingeslagen van planvorming en rapportages. Deze aanpak heeft mede ten doel uw Kamer op maat, gestructureerd, te informeren: niet te veel, niet te weinig. Conform de motie van het lid Lodders c.s. zijn wij hierover met elkaar in gesprek; ik blijf uiteraard open staan voor een verdere dialoog over proces en inhoud.5

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 403

X Noot
2

Kamerstuk 31 066, nr. 410

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Kamerstuk 31 066, nr. 390

X Noot
5

Kamerstuk 31 066, nr. 415