Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731066 nr. 354

31 066 Belastingdienst

Nr. 354 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 april 2017

De aangenomen motie van het lid Van Weyenberg, d.d. 8 februari 2017 (Kamerstuk 31 066, nr. 338), verzoekt om uiterlijk 1 april 2017 het wervingsplan 2017 van de Belastingdienst aan uw Kamer te doen toekomen. Hierbij geef ik invulling aan deze motie, zij het met enige vertraging waarvoor excuses. Het geeft een overzicht van de te werven functies en de instrumenten die gehanteerd worden bij de werving. Dit plan maakt duidelijk op welke wijze de benodigde personele capaciteit wordt gerealiseerd die nodig is om de continuïteit in het werk van de Belastingdienst te borgen. De feitelijke wervingsacties worden vervolgens, zoals elk jaar, doorvertaald naar acties in de afzonderlijke segmenten, organisatieonderdelen en/of kantoren.

De werving loopt. De eerste medewerkers zijn benoemd en stromen in. Voor 306 nieuwe medewerkers staan op dit moment vacatures open/worden binnen twee weken vacatures opengesteld1. Een groot aantal van deze vacatures staat alleen open voor kandidaten binnen de rijksoverheid en zijn daarmee enkel zichtbaar via de interne Rijksoverheid-kanalen. De belangstelling voor de vacatures die openstaan is groot, gemiddeld 132 sollicitanten per positie.

Van de 1.268 te werven nieuwe medewerkers staat 1.024 reeds op de begroting van de Belastingdienst gereserveerd. De resterende 244 medewerkers kunnen vanuit de aanvullende post worden aangevraagd. Dit loopt via de reguliere IA-aanvraag.

In 2016 was de wervings- en selectiecapaciteit van de Belastingdienst al hoog. Immers, in dat jaar heeft de Belastingdienst ruim 1.000 externe nieuwe medewerkers aangetrokken. In 2017 ligt de lat, met 1268 posities, nog net iets hoger. Het bijgevoegde wervingsplan3 is opgesteld als intern kaderstellend document, dat de basis vaststelt voor de wervingsinspanningen.

De wervingsketen binnen de Belastingdienst is voorbereid om, gezamenlijk, deze grote opgave te klaren, net zoals vorig jaar. De verwachting is dat ook de komende jaren fors geworven zal worden.

Het bijgevoegde wervingsplan is geen statisch document. Gedurende het jaar zal telkens, op basis van onder meer de herijking van de Investeringsagenda en reguliere uitstroom, opnieuw bekeken worden hoeveel en welke posities opengesteld moeten worden. De behoefte aan nieuw personeel in het primair proces, de werving en het inwerken dient nauw op elkaar afgestemd te zijn. Gegeven het belang hiervan zal, medio 2017, een gateway review gehouden worden, zodat, indien nodig, tijdig bijsturing kan plaatsvinden.

In de bijlage stuur ik u twee artikelen van de hand van medewerkers van de Belastingdienst over werving en opleiding4.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Zie paragraaf 2.3.2 wervingsplan

X Noot
2

Dit getal is gebaseerd op gemiddeld aantal reacties in 2016.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl