Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201331051 nr. F

31 051 Evaluatie wet bescherming persoonsgegevens

F BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST EN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2013

Hierbij doen wij u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst1 toekomen. Met de ontwikkeling ervan wordt nadere invulling en uitvoering gegeven aan het regeerakkoord2, de motie van het lid Franken c.s.3, de toezegging tot doorontwikkelen van een PIA4, alsmede de in de iStrategie aangekondigde maatregelen om aandacht voor privacy te versterken bij grote ICT-projecten.5 Bij de ontwikkeling van dit model hebben wij profijt gehad van het advies van het College bescherming persoonsgegevens op een eerder concept.

Het PIA-toetsmodel Rijksdienst zal vanaf 1 september 2013 standaard worden toegepast bij ontwikkeling van nieuwe wetgeving en beleid waarmee de bouw van nieuwe ICT-systemen of de aanleg van grote databestanden wordt voorzien. Hiertoe zal het worden opgenomen in het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving en het Handboek Portfoliomanagement. De resultaten van een uitgevoerde PIA zullen telkens – nog in de fase van beleidsontwikkeling – ter beschikking worden gesteld aan de betrokken functionaris(sen) voor de gegevensbescherming en, waar nodig, aan de betrokken Chief Information Officer(s).

Waar het gaat om wetgeving zal verslag worden gedaan van de PIA-uitkomsten in de memorie van toelichting. Het gebruik van het PIA-toetsmodel Rijksdienst voor zowel bevordering van wetgevingskwaliteit als uitvoering van de iStrategie zal binnen twee jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 153184.

X Noot
2

Bruggen Slaan – Regeerakkoord VVD-PvdA, 29 oktober 2012, p. 28.

X Noot
3

Kamerstukken I 2010–2011, 31 051, nr. D.

X Noot
4

Handelingen I 2010–2011, nr. 27, p. 84.

X Noot
5

Kamerstukken II 2011–2012, 26 643, nr. 216, p. 10.