31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2012

Naar aanleiding van de procedurevergadering van 19 december jl. heeft de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot de ontwikkelingen bij het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse aangedrongen op een door mij snelle beantwoording van de Commissiebrief van 22 november en een spoedige toezending van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Bij deze ontvangt u mijn reactie op dit verzoek, onder gelijktijdige toezending van de antwoorden op de eerder door mij ontvangen schriftelijke vragen van de leden Klever (Handelingen II 2012/13, nr. 812), Bouwmeester (Handelingen II 2012/13, nr. 813) en Leijten en Van Gerven (Handelingen II 2012/13, nr. 814) en (Handelingen II 2012/13, nr. 815) over dit ziekenhuis. Deze antwoorden zijn relevant in relatie tot het tijdens de procedurevergadering gedane verzoek. In de beantwoording van de schriftelijke vragen vindt u verdere informatie ten aanzien van het onderzoek dat de IGZ op dit moment verricht bij het Ruwaard van Puttenziekenhuis. Wanneer de IGZ met de eerste onderzoeksresultaten komt is nu nog niet te zeggen. Dit is immers mede afhankelijk van het verloop van het onderzoek. Op het moment dat het IGZ-rapport is afgerond, danwel indien er verdere belangrijke ontwikkelingen zijn, dan zal ik u hierover informeren.

Mijn reactie op de Commissiebrief van 22 november heeft u inmiddels ontvangen. Het betrof de op 4 december jl. aan u gezonden stand-van-zakenbrief (Kamerstuk 31 016, nr. 35).

Aanvullend informeer ik uw Kamer bij deze over het besluit van de Inspecteur-generaal van de IGZ om een buitengewoon inspecteur te benoemen, tenminste voor de duur van het verscherpt toezicht. De Inspecteur-generaal heeft de heer Peter Holland bereid gevonden deze taak op zich te nemen. De benoeming van de heer Holland vloeit voort uit de ernstige situatie in het Ruwaard van Puttenziekenhuis. Daarnaast is sprake van een intentieverklaring die het Ruwaard van Puttenziekenhuis heeft ondertekend met het Ikazia ziekenhuis, het Maasstad ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda ziekenhuis met als oogmerk door de drie genoemde ziekenhuizen te worden overgenomen. Hierdoor ontstaat de bijzondere situatie van een ziekenhuis dat onder verscherpt toezicht staat en dat tegelijkertijd de mogelijkheden onderzoekt voor overname, die de IGZ overigens met een positieve grondhouding tegemoet treedt.

De heer Holland zal nauwgezet de uitvoering van de verbetermaatregelen die de inspectie heeft opgelegd nagaan en beoordelen of de verbetermaatregelen voldoende voortvarend worden uitgevoerd. Op deze wijze kan scherp worden toegezien op de randvoorwaarden voor veilige zorg in het Ruwaard van Puttenziekenhuis.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven