Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031016 nr. 253

31 016 Ziekenhuiszorg

29 247 Acute zorg

Nr. 253 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de Leden

Den Haag, 10 oktober 2019

Het presidium legt conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u het verzoek voor van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 26 september 2019 om de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een advies te laten uitbrengen over acute zorg.

Het presidium stelt u voor in te stemmen met het bijgevoegde verzoek en dit door te geleiden naar de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib

BIJLAGE BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan het presidium

Den Haag, 26 september 2019

Namens de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoek ik u aan de Kamer voor te stellen1, ingevolge artikel 30 van het Reglement van Orde, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) te verzoeken een advies uit te brengen over acute zorg (zie voorstel).

De commissie verzoekt u deze adviesaanvraag ter goedkeuring aan de Kamer voor te leggen en, indien goedkeuring wordt verleend, door te geleiden naar de RVS.

Bij deze breng ik u het verzoek van de commissie over.

De voorzitter van de commissie, Lodders

De griffier van de commissie, Post

Voorstel – Adviesaanvraag aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) inzake acute zorg

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de Tweede Kamer voor om, ter uitvoering van de motie van de leden Van den Berg en Slootweg (Kamerstuk 31 016, nr. 222), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op grond van artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges, te verzoeken een briefadvies uit te brengen over acute zorg. De RVS wordt verzocht het advies vorm te geven langs de volgende lijnen:

Centrale vraagstelling van het advies

Welke organisatorische scenario’s zijn denkbaar om de publieke belangen van spoedzorg beter te borgen in de toekomst?

Deelvragen

 • Welke publieke waarden zijn er in het geding bij de huidige organisatie van spoedzorg?

 • Hoe is de regie op deze publieke waarden rondom spoedzorg georganiseerd en hoe werkt deze in de praktijk?

 • Welke ontwikkelingen zijn van belang voor de betaalbaarheid en organiseerbaarheid van de spoedzorg?

 • Hoe kan er per scenario meer regie genomen worden op de borging van de publieke belangen van de acute zorg – gegeven deze ontwikkelingen – en welke bekostiging past hierbij?

 • Hoe zijn, per scenario, taken en verantwoordelijkheden verdeeld onder de verschillende stakeholders en hoe verloopt het besluitvormingsproces?

Inhoud en opzet advies

 • In het briefadvies wordt aangescherpt wat onder regie verstaan wordt. Bij regie gaat het over leiding nemen. Regie nemen kan op verschillende niveaus: bijvoorbeeld over het proces – zorgen dat het gebeurt – en/of over de uitkomsten – zorgen wat er gebeurt.

 • Bij publieke belangen gaat om betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid (waaronder beschikbaarheid en bereikbaarheid). Het gaat nadrukkelijk om het perspectief van de burger.

 • Belangrijke ontwikkelingen zijn arbeidsmarktproblematiek, wens tot aangepaste en nieuwe vormen van samenwerken, de invloed van technologische innovatie en nieuwe beroepen, de inzet op preventie en inspraak van burgers.

 • Scenario’s die nader uitgewerkt kunnen worden zijn:

  • Meer regie bij zorgverzekeraars

  • Meer regie bij zorgverleners/Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

  • Meer regie bij de rijksoverheid

  • Meer regie bij de lokale overheid (gemeente/provincie).

Scenario’s

Tijdens het adviestraject zal aan de hand van literatuuronderzoek gekomen worden tot de verschillende scenario’s. Deze scenario’s worden getoetst en aangepast door met experts en ervaringsdeskundigen uit het veld in gesprek te gaan en hen mee te laten lezen met het advies. Bij de selectie experts wordt geprobeerd ook expliciet de perspectieven van burgers mee te nemen. Om beter zicht te krijgen op de opvattingen van burgers zullen de opbrengsten ook in het kader van de Zorgagenda en inzichten in SCP-publicatie(s) worden bestudeerd.

Planning

De RVS wordt wat betreft de planning gevraagd te koersen op een publicatie in februari 2020. Dat is voorafgaand aan de publicatie van de nog te verschijnen «houtskoolschets», die de Minister voor Medische Zorg met betrokken partijen naar verwachting in de zomer van 2020 wil presenteren.


X Noot
1

Conform besluit in VWS-procedurevergadering d.d. 25 september 2019.