Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931016 nr. 184

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2019

In mijn brief VSO doorstart MC IJsselmeerziekenhuizen (Kamerstuk 31 016, nr. 178) van 18 december jl. heb ik uw Kamer laten weten dat, met betrekking tot de laatste stand van zaken van de onderhandelingen met de Antonius Zorggroep in Sneek, de curatoren verwachtten om op korte termijn met de Antonius Zorggroep tot overeenstemming te komen over de overname van de zorg in de Noordoostpolder. Inmiddels hebben de curatoren mij laten weten dat zij met de Antonius Zorggroep en de gemeente Noordoostpolder overeenstemming hebben bereikt over ziekenhuiszorg voor de inwoners. Het Antonius neemt de ziekenhuiszorg over en gemeente Noordoostpolder zal het voormalige Dokter Jansencentrum aankopen. De komende periode wordt de koopovereenkomst verder uitgewerkt. De overeenstemming met de curatoren geeft duidelijkheid voor patiënten in de regio. Ik ben blij dat het is gelukt om tot overeenstemming te komen, waardoor de zorg in de Noordoostpolder en op Urk dichtbij huis georganiseerd kan worden.

Toekomstverkenner Flevoland

In mijn brief van 18 december jongstleden over de faillissementen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen (Kamerstuk 31 016, nr. 177) heb ik u laten weten dat ik in lijn met de motie van het lid Van den Berg c.s.(Kamerstuk 31 016, nr. 156) een toekomstverkenner de opdracht zal geven om een visie op de zorg in Flevoland vanaf 2020 te presenteren. Ik ben verheugd u te kunnen melden dat de heer Bas Leerink bereid is om deze taak te gaan uitvoeren. De heer Bas Leerink heeft uit hoofde van zijn eerdere functies als bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente, bestuurslid bij zorgverzekeraar Menzis en lid van het dagelijks bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, en nevenfunctie als lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, brede inhoudelijke kennis van de zorgsector alsmede ruime bestuurlijke ervaring in verschillende functies binnen de zorg. Zijn aanstelling wordt door de partijen in Flevoland gedragen.

Het uitgangspunt voor de toekomstvisie is de zorg in brede zin voor de inwoners van Flevoland. Ik heb de heer Leerink gevraagd allereerst duidelijkheid te scheppen in de informatiepositie voor alle betrokkenen. Er zijn nu nog te veel verschillende geluiden over precieze cijfers en percentages over het al dan niet schaars zijn in de regio van bepaalde zorgverleners (zoals kinderartsen) etc. De juiste informatiepositie is in belangrijke mate bepalend voor de mogelijkheden in de regio. Vervolgens dient een helder beeld te worden gecreëerd van wat er aan zorg nodig en mogelijk is in Flevoland, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de periode direct vanaf 2020 en de langere termijn. Dit beeld betreft de (optioneel verdere uitbouw van) ziekenhuiszorg in Flevoland, maar ook de ontwikkeling van de zorg in de eerste lijn (huisartsen/ verloskundigen), de ambulancezorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen, de wijkverpleging, de paramedie (met name met het oog op wat paramedie kan bijdragen aan substitutie van zorg) en maatschappelijke ondersteuning door de gemeente voor zover het raakvlakken betreft aan het aanbod van curatieve zorg.

Bij het opstellen van de toekomstvisie zal de verkenner alle direct betrokken partijen in de regio betrekken. Rond de zomer zal de toekomstvisie klaar zijn. Indien er ondertussen praktische oplossingen zijn die de betrokken partijen zelf in goed onderling overleg kunnen doorvoeren, roep ik hen op hier niet mee te wachten tot de toekomstvisie af is, maar dit meteen op te pakken. Daar waar nodig of gewenst zal ik dat ook actief bevorderen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins