Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931016 nr. 177

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2018

In deze brief informeer ik u, deels naar aanleiding van vragen vanuit uw Kamer, over een aantal onderwerpen met betrekking tot de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen.

Sluiting kliniek Emmeloord

Tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 december is door uw Kamer om een brief gevraagd om opheldering te krijgen over «het faillissement van de polikliniek Emmeloord» (Handelingen II 2018/19, nr. 34, Regeling van Werkzaamheden). De curatoren hebben mij gemeld dat sinds 6 december patiënten niet meer terecht kunnen in de polikliniek van het MC IJsselmeerziekenhuis in Emmeloord («buitenpoli»). Medisch-specialisten werkzaam in Lelystad hielden ook poliklinische spreekuren op de polikliniek in Emmeloord. Een gevolg van de afschaling van de zorg te Lelystad is ook dat de medisch specialisten niet meer alle poliklinische spreekuren in de polikliniek te Emmeloord kunnen houden. Na afloop van de opzegtermijn op 30 november en 6 december jl. zijn arbeidsovereenkomsten van enkele medische specialisten geëindigd. Het totale aantal medisch-specialisten bij de MC IJsselmeerziekenhuizen is nu teruggebracht naar het voor het zorgaanbod noodzakelijke niveau.

Alle patiënten van het ziekenhuis in Lelystad en van de poliklinieken in Emmeloord en Dronten zijn medio november per brief geïnformeerd over de zorgmogelijkheden, al naar gelang de bestaande urgentie van hun zorgvraag. Patiënten die poliklinisch werden behandeld in de polikliniek in Emmeloord en waarvoor geen mogelijkheid is tot behandeling door een medisch specialist in Lelystad, zijn doorverwezen of overgedragen aan andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld naar Antonius Zorggroep, die eveneens in Emmeloord gevestigd is. Hiermee is de continuïteit van poliklinische zorg voor alle patiënten gegarandeerd en is er geen sprake van (verdere) afschaling van zorg. Uiteraard is het wel zo dat de locatie waar de zorg geleverd wordt gewijzigd is en dat -als patiënten naar de polikliniek van de Antonius Zorggroep gaan- de behandelaar wijzigt. Overigens is het gebouw van de MC-IJsselmeerziekenhuis-polikliniek in Emmeloord gewoon toegankelijk, omdat er nog enkele zelfstandige behandelaren (zoals een fysiotherapeut, jeugdzorg en plastisch chirurg) in het pand gevestigd zijn. De curatoren geven aan te betreuren dat er onduidelijkheid is ontstaan over de polikliniek te Emmeloord. De klaarblijkelijk aan enkele patiënten verzonden brief is niet door of namens hen verzonden, zo laten de curatoren weten.

Het is tevens goed om te benoemen dat de bestaande polikliniek in Dronten wordt gecontinueerd. De zorg die daar wordt geleverd is reeds volledig overgeheveld naar St Jansdal.

Hiermee acht ik het verzoek van 11 december van het lid Ploumen uit de Regeling van Werkzaamheden afgedaan.

Aanvullende specialismen

Naar aanleiding van de aangenomen motie van de leden Dik-Faber en Raemakers (Kamerstuk 31 016, nr. 170) waarin de regering wordt verzocht zich ervoor in te spannen dat de aanvullende specialismen die binnen het ziekenhuis in Lelystad worden aangeboden door derde partijen, zoals oogheelkunde, nierdialyse en revalidatie, behouden blijven of zullen worden gerealiseerd in Lelystad en dat deze specialismen goed aansluiten op het bod van de overnemende partij, heb ik contact opgenomen met de curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen.

Ten aanzien van de in de motie genoemde specialismen oogheelkunde, nierdialyse en revalidatie hebben de curatoren mij het volgende laten weten.

De oogkliniek betreft een zelfstandige juridische entiteit. De curatoren hebben van de oogkliniek begrepen dat het de intentie is van de oogkliniek, om de zorgverlening ongewijzigd voort te zetten. Wat nierdialyse betreft: voor het faillissement had MC IJsselmeerziekenhuizen een samenwerking met het Flevo Ziekenhuis te Almere met betrekking tot nierdialyse. Het Flevo Ziekenhuis huurt daarvoor een gedeelte van het gebouw te Lelystad. Deze huurovereenkomst wordt gedurende de transitieperiode voortgezet. MC IJsselmeerziekenhuizen verhuurde eveneens een ruimte aan een zelfstandige juridische entiteit ten behoeve van de revalidatie. Deze entiteit is niet in het faillissement betrokken en zal de komende tijd revalidatiezorg op deze locatie blijven aanbieden. Hiernaast zijn er nog andere zelfstandige behandelaren in de locaties van de MC IJsselmeerziekenhuizen actief, zoals onder andere Beekman Klinieken (plastische chirurgie). Zij blijven op de locatie actief.

In de motie-Dik-Faber en Raemakers is tevens opgemerkt dat er belangstelling bestaat voor een eerstelijns geboortecentrum en een eerstelijnsverblijfvoorziening. In mijn brief van 20 november jl. (Kamerstuk 31 016, nr. 149) heb ik al aangegeven dat de verzekeraar heeft aangegeven te werken aan de totstandkoming van een eerstelijns geboortecentrum in Lelystad: voor poliklinische bevallingen onder leiding van een verloskundige. De verzekeraar is hierover in gesprek met huisartsen en verloskundigen uit de regio. Ten aanzien van het eerstelijnsverblijf (ELV) kan ik u melden dat de verzekeraar in haar visiedocument heeft aangegeven met een ouderenzorginstelling te willen organiseren dat er een ELV-voorziening in Lelystad en omgeving aanwezig is. St. Jansdal heeft in zijn bod aangegeven te willen gaan samenwerken met Woonzorg Flevoland om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van ELV-bedden te garanderen.

Hiermee wordt de motie van de leden Dik-Faber en Raemakers (Kamerstuk 31 016, nr. 170) afgedaan.

Petitie «Red het ziekenhuis MC Emmeloord, Lelystad en Dronten»

De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 november mijn reactie gevraagd op een brief van de gemeente Lelystad inzake een aangeboden petitie «Red het ziekenhuis MC Emmeloord, Lelystad en Dronten». In de petitie verzoeken burgers en personeel om de ziekenhuizen van de MC groep open te houden.

Nogmaals wil ik uitspreken dat ik deze situatie voor de patiënten van de MC IJsselmeerziekenhuizen heel vervelend vind. Zij zijn overvallen en hebben in grote onzekerheid verkeerd. Ook wil ik graag mijn waardering uitspreken voor alle medewerkers in de ziekenhuizen, ook voor hen kwam dit onverwacht. Niet in de laatste plaats begrijp ik erg goed dat het faillissement voor inwoners, bestuurders en medisch personeel als een klap is ervaren. Ik kan mij hun zorgen goed voorstellen en heb en zal mij, samen met de toezichthouders IGJ en NZa, tot het uiterste inspannen om deze weg te nemen. Ik heb de inhoud van de petitie meegenomen in de gesprekken die ik in de afgelopen periode gevoerd heb met betrokkenen. Verder verwijs ik naar de diverse stand van zaken-brieven die ik op 20 en 30 november naar Uw Kamer gestuurd heb. Ook verwijs ik u naar de antwoorden die ik in het separate Schriftelijk Overleg met uw Kamer heb gegeven.

Hiermee acht ik het verzoek van 14 november van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgedaan.

Toekomstverkenner regio Lelystad

Zoals ik in mijn brief van 30 november over de stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen heb aangegeven zal ik in lijn met de motie van het lid Van den Berg c.s. (Kamerstuk 31 016, nr. 156) een toekomstverkenner de opdracht te geven om rond de zomer van 2019 een toekomstvisie op de zorg in Flevoland vanaf 2020 te presenteren. Deze verkenner krijgt nadrukkelijk de opdracht om een reële en haalbare visie neer te zetten, rekening houdend met feitelijke informatie als de bevolkingssamenstelling en zorgvolumes, de arbeidsmarktsituatie, de betaalbaarheid en ieders huidige verantwoordelijkheden in het zorgstelsel. Inmiddels is er een beoogde kandidaat voor deze taak. Ik stem de bemensing en inhoud van de opdracht eerst nog af met de gesprekspartners die aanwezig waren tijdens mijn bezoek aan Lelystad op 28 november jongstleden. Ik streef ernaar dat de verkenner in januari 2019 van start gaat.

Hiermee wordt de motie van het lid Van den Berg (Kamerstuk 31 016, nr. 156) afgedaan.

Onafhankelijke onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie zal onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken rondom de faillissementen van de MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Inmiddels is de samenstelling van de commissie bekend. Zoals reeds aan uw Kamer is gemeld, wordt de commissie voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen. De leden van de commissie zijn prof. dr. M.J.W. van Twist en prof. dr. P.L. Meurs. Bijgaand treft u een beknopt CV van de voorzitter en de leden van de commissie aan1. De commissie zal worden ondersteund door een medewerker die wordt gedetacheerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Na verwerking van de inbreng van de Kamer op de onderzoeksvragen zal ik de onderzoeksopdracht definitief vaststellen, waarop de commissie kan samenkomen. In deze eerste bijeenkomst zullen ook zaken als de doorlooptijd van het onderzoek ter sprake komen.

Onderzoek NZa naar ziekenhuizen uit het BDO-rapport

De NZa onderzoekt op dit moment voor alle veertien ziekenhuizen uit het BDO-rapport of er sprake is van een precaire financiële situatie. De NZa kijkt daarbij ook of er andere ziekenhuizen zijn die in financiële moeilijkheden verkeren. Ik heb eerder aangegeven dat deze analyse voor het einde van het jaar met u te delen. De NZa heeft echter iets meer tijd nodig om het onderzoek af te ronden. Zij informeren mij half januari over de uitkomsten, waarna ik uw Kamer zal informeren. In de tussentijd blijft de afspraak staan dat de NZa en de IGJ mij onmiddellijk op de hoogte stellen als er ziekenhuizen zijn met serieuze financiële problemen die de continuïteit van de instelling bedreigen.

Reiskostenregeling

Zilveren Kruis heeft op 10 december bekend gemaakt dat zij de reiskosten voor patiënten tijdelijk gaan compenseren. Deze regeling geldt tot 1 april 2019 en met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2018. Patiënten die dus tussen 25 oktober en nu verder hebben moeten reizen kunnen de extra vervoerskosten vergoed krijgen. De regeling geldt voor alle verzekerden van Zilveren kruis en alle labels die daaronder hangen die woonachtig zijn in Flevoland en in de Noordoostpolder. Die verzekerden hebben op 11 december een brief of e-mail gekregen over de compensatieregeling.

Verzekerden kunnen in aanmerking komen voor compensatie als de behandeling reeds was gestart of een afspraak gepland was in de IJsselmeerziekenhuizen en nu verplaatst wordt naar een ander ziekenhuis. Ook kunnen verzekerden aanspraak maken als de afspraak voor behandeling niet meer in IJsselmeerziekenhuizen gepland kan worden en de behandeling in een ander ziekenhuis gaat plaatsvinden. Deze regeling geldt niet voor poliklinische behandelingen, omdat deze zorg nog wel wordt verleend in de IJsselmeerziekenhuizen.

Ik ben verheugd dat Zilveren Kruis de stap heeft genomen om een tijdelijke maatregel te treffen voor hun verzekerden. Er zal nog overleg met andere verzekeraars plaatsvinden of zij een soortgelijke regeling kunnen treffen. Afhankelijk van de uitkomst van dat overleg zal ik afwegen of en wanneer een overleg met gemeenten nodig is. Bij de beantwoording van de motie van Kamerlid Geleijnse (Kamerstuk 31 016, nr. 154) zal ik uw Kamer nader informeren.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.