30 952 Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 januari 2012

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij ter kennis brengen de op 17 maart, 19 augustus en 9 december 2010 en 30 januari 2011 totstandgekomen wijzigingen van de Reglementen bij de op 20 maart 1958 te Genève totstandgekomen Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen (Trb. 2011, 123).

Ingevolge artikel 7, onderdeel b, van genoemde Rijkswet behoefden deze verdragswijzigingen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal

Naar boven