Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201030895 nr. 55

30 895
Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)

nr. 55
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2009

Ontvangen ter Griffie van de Tweede kamer op 9 december 2009.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan conform de door de minister aangegeven datum 15 februari 2010.

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit1 houdende regels inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterbesluit).

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 1, zevende lid, van de Drinkwaterwet, vastgesteld op 18 juli 2009 (Stb. 2009, 370)), en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koningin ter verkrijging van het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Vanwege het naderende kerstreces van uw kamer en de omvang van het ontwerpbesluit, verzoek ik uw kamer uiterlijk 15 februari 2010 te reageren op het ontwerpbesluit.

Gelijktijdig met de voorhang bij uw Kamer wordt het ontwerpbesluit in de Staatscourant bekend gemaakt om eenieder de gelegenheid te geven wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Het ontwerpbesluit strekt ertoe een aantal onderwerpen uit de Drinkwaterwet nader uit te werken. De inhoud van het Drinkwaterbesluit is voor een deel een voortzetting van wat er nu in Waterleidingbesluit staat, bijvoorbeeld als het gaat om de normen voor drinkwater. Nieuw in het Drinkwaterbesluit zijn regels die verband houden met de prijs van het drinkwater. Andere nieuwe elementen zijn een ontheffingvereiste bij gebruik van biociden in drinkwater (bijvoorbeeld in verband met legionellapreventie) en de verplichte inschakeling van een gecertificeerd bedrijf om een legionella-risico-analyse en -beheersplan op te stellen.

Verwacht wordt dat het ontwerpbesluit vanwege het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten op 1 januari 2011 in werking kan treden.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.