30 895
Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)

nr. 20
AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN

Ontvangen 1 april 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 30 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 30a

1. Drinkwaterbedrijven hanteren ten aanzien van het beëindigen van de levering van drinkwater een terughoudend afsluitbeleid.

2. In het belang van de openbare drinkwatervoorziening worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot de toepassing van het eerste lid.

3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De afsluiting van een huishouden van drinkwater is een verregaande maatregel, die gevolgen kan hebben voor de gezondheid van betrokkenen. Om deze reden dient een terughoudend afsluitbeleid, net als bij de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, in de wet verankerd te worden.

Jansen

Naar boven