30 872
Landelijk afvalbeheerplan

nr. 27
MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 20 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de bodem in beginsel niet bestemd is voor het opbergen van afval;

overwegende, dat opslag van (gevaarlijk) afval de bescherming van de diepe ondergrond kan schaden;

van mening, dat de instrumenten van stortbelasting en moratorium onvoldoende soelaas bieden om in de toekomst het storten van afval in de diepe ondergrond te voorkomen;

verzoekt de regering onderstaande uitgangspunten uit het Landelijk afvalbeheerplan-1 weer op te nemen in het Landelijk afvalbeheerplan-2;

– 1. de bodem is in beginsel niet bestemd voor het opbergen van afvalstoffen of componenten van afvalstoffen die niet rechtstreeks ter plaatse uit de bodem afkomstig zijn;

– 2. berging van afvalstoffen in de diepe ondergrond is alleen aanvaardbaar als de te bergen afvalstoffen terugneembaar zijn;

– 3. de wijze van berging voldoet aan de IBC-criteria,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Boelhouwer

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Poppe

Naar boven