Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030872 nr. H;244

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

H/ Nr. 244 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 24 april 2020.

De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 22 mei 2020.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2020

Hierbij bied ik u aan het besluit van 6 maart 2020 tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met het opnemen van een doelstelling voor gescheiden inzameling van kunststof drankflessen en het aanpassen van de artikelen over statiegeld op drankverpakkingen (Besluit maatregelen kunststof drankflessen)1.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure (artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer).

De inwerkingtreding van het besluit is voorzien op 1 juli 2020. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting bij het besluit.

Een gelijkluidende brief heb ik heden gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer