30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 237 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat blikjes aan de binnenkant een laagje plastic bevatten;

overwegende dat de regering conform de motie-Dik-Faber c.s. (33 043, nr. 90) met het bedrijfsleven en gemeenten afspraken maakt over een actieplan en reductiepercentage voor blik in 2020, met als doel het aantal blikjes in het zwerfafval te verminderen;

overwegende dat in het kader van het terugdringen van zwerfafval de hoeveelheid blik onafhankelijk gemonitord wordt;

verzoekt de regering, op basis van gegevens uit het lopende onderzoek (de telling) de hoeveelheid plastic in het milieu als gevolg van blik in het zwerfafval in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Eijs

Von Martels

Naar boven