Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230825 nr. 143

30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2011

Hedenmorgen heeft overleg plaats gevonden tussen rijk en provincies over het decentralisatieakkoord natuur. Dat heeft geleid tot overeenstemming over een aantal verduidelijkingen van en aanvullingen op dat akkoord die zijn neergelegd in bijgevoegd document1.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.