30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 141 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOOPMANS

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de hydrologische maatregelen alsook het benodigde budget in overleg met betrokken partijen (waaronder de waterschappen, de provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) nog ingevuld moeten worden;

overwegende, dat door decentralisatie van het natuurbeleid de Dienst Landelijk Gebied (DLG) verder verkleind kan worden;

overwegende, dat door extra inkrimping van de DLG-middelen in elk geval in de periode 2013–2016 minimaal 5 mln. per jaar te genereren is;

verzoekt de regering vanaf 2013 minimaal 5 mln., oplopend naar 15 mln. per jaar, te genereren door extra inkrimping van de DLG, voor een eerste impuls ter realisatie van hydrologische maatregelen en het totale budget af te stemmen met de betrokken partijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Koopmans

Naar boven