30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 140 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering met de provincies een onderhandelingsakkoord natuur, inclusief een verduidelijkende sideletter, heeft voorgelegd aan de Kamer;

overwegende, dat de Kamer met de motie-Pechtold c.s. (32 417, nr. 31) en de motie-Dijkgraaf/Koopmans (30 825, nr. 103) heeft gevraagd om een match tussen het beheerbudget en de gewenste kwaliteit en kwantiteit van natuurgebieden om te voorkomen dat de kwaliteit van het beheer achteruitgaat;

van mening, dat akkoord en sideletter nog enkele open einden hebben die in het belang van zorgvuldige decentralisatie opgehelderd moeten worden;

verzoekt de regering in aanloop naar de formele decentralisatie van het natuurbeleid de Kamer te informeren over:

  • de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het natuurakkoord;

  • de mate waarin de ecologische en financiële opgaven voor borging van goed beheer van de herijkte ecologische hoofdstructuur en het voldoen aan internationale verplichtingen worden gedekt door budgetten en versobering, voor zover de actuele kennis van Rijk en betrokken partijen strekt;

  • de afspraken die met betrokken partijen zijn gemaakt over de hydrologische maatregelen en de financiering daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Naar boven