30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 139 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering een positieve grondhouding heeft om de gelden voor natuurcompensatie die vanaf 2012 vanwege rijksprojecten beschikbaar komen in hun geheel beschikbaar te stellen voor de ontwikkelopgave herijkte ehs;

verzoekt de regering de natuurcompensatiemiddelen die vrijkomen vanwege rijksprojecten jaarlijks en per project inzichtelijk te maken en beschikbaar te stellen voor de provincies ter realisatie van de ontwikkelopgave herijkte ehs en hiertoe de «spelregels ehs» aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Naar boven