30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) gronden in bezit heeft welke zijn gefinancierd vanuit de rijksbegroting;

overwegende, dat een deel van de BBL-gronden voor zover deze niet zijn opgenomen als ruilgrond in het decentralisatieakkoord verzilverd worden onder andere voor de taakstelling;

verzoekt de regering de grond die niet verzilverd hoeft te worden, toe te voegen aan het ruilgrondvolume dat is overeengekomen in het decentralisatieakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Van Veldhoven

Naar boven