30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 137 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering met de provincies een onderhandelingsakkoord natuur inclusief verduidelijking heeft voorgelegd aan de Kamer;

constaterende, dat de Kamer met de motie-Pechtold c.s. (32 417, nr. 31) en de motie-Dijkgraaf/Koopmans (30 825, nr. 103) heeft gevraagd om een match tussen het beheerbudget en de gewenste kwaliteit en kwantiteit van natuurgebieden om te voorkomen dat de kwaliteit van het beheer achteruitgaat;

overwegende, dat op de volgende punten nog altijd onduidelijkheid bestaat over de interpretatie, uitwerking en onderbouwing van het onderhandelingsakkoord:

  • wat onder meer op basis van beheerplannen en stroomgebiedplannen de concrete, ecologische en financiële opgaven op korte en middellange termijn zijn voor het voldoen aan de verplichtingen in het kader van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water, en in hoeverre deze opgaven gerealiseerd kunnen worden met voorliggend akkoord;

  • of en hoe het akkoord garandeert dat de kwaliteit van beheer van bestaande natuur gewaarborgd blijft;

  • hoe hoog de kosten voor hydrologische maatregelen zijn en door wie deze worden opgebracht;

  • of de kosten voor het Faunafonds in het akkoord reëel zijn ingeschat;

  • hoe hoog de kosten voor het exotenbeheer worden ingeschat;

  • wat de jaarlijkse kosten van rente en aflossing op de verwerving van grond in het verleden zijn, en in welke mate deze binnen de 100 mln. vallen;

  • hoe maximaal rendement van de inzet van ruilgronden, zowel in ecologische als financiële zin gewaarborgd is;

  • wat het bedrag is van de juridisch harde verplichtingen in relatie tot het OostvaardersWold;

van mening, dat zorgvuldige decentralisatie en goede bestuurlijke verhoudingen vragen om duidelijkheid op voornoemde punten;

verzoekt de regering in overleg met de provincies tot een uitwerking van het akkoord te komen, dit pakket voor de Voorjaarsnota opnieuw na een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de Kamer voor te leggen, en in afwachting van een Kameruitspraak hierover geen definitief akkoord te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Jacobi

Van Gent

Naar boven