30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 134 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de nationale parken «parels» zijn van ons land en van grote toeristische waarde;

overwegende, dat de status nationaal park vereist dat er duidelijke afspraken zijn ten aanzien van onderzoek, educatie, voorlichting en openstelling, en hierbij de financiële middelen geborgd zijn;

overwegende, dat de nationale parken in het deelakkoord «vervallen rijkstaken» zijn geworden;

verzoekt de regering haar verantwoordelijkheid voor de nationale parken te blijven nemen en aan de gestelde eisen voor de status nationaal park te blijven voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven