30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 133 MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S.

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving: de wenselijkheid van een gezamenlijke langetermijnvisie op natuur en natuurbeleid in Nederland;

overwegende, het belang van een gezamenlijke toekomstvisie;

verzoekt de regering om met de provincies tot een gezamenlijke toekomstvisie op natuur en natuurbeleid te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Van Veldhoven

Van Gent

Naar boven