30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 132 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering het agrarisch natuurbeheer buiten de ecologische hoofdstructuur onder meer wil financieren met middelen uit de eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

overwegende, dat boeren in de eerste plaats voedselproducenten zijn, en agrarisch natuurbeheer een maatschappelijke dienst is die boeren optioneel kunnen leveren;

overwegende, dat de rekening van bezuinigingen op het natuurbeleid niet op het bordje van boeren buiten de ecologische hoofdstructuur mag worden gelegd;

verzoekt de regering agrarisch natuurbeheer niet uit de 70% basispremie te financieren, maar te financieren als dienst passend binnen de 30% betaling voor vergroeningsmaatregelen of vanuit de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven