30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij de vaststelling van de Kaderrichtlijn Water is uitgegaan van de realisering van de volledige ecologische hoofdstructuur;

overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving voorrekent dat door het decentralisatieakkoord en de verminderde synergie tussen ecologische hoofdstructuur en Kaderrichtlijn Water de behaalde doelen in 2027 gehalveerd zijn ten opzichte van ongewijzigd beleid;

overwegende, dat samenhang tussen het natuur- en waterbeleid de efficiëntie en effectiviteit van maatregelen vergroot;

verzoekt de regering om de gevolgen van rijksbezuinigingen voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water te beperken door actief te blijven zoeken naar het multipliereffect van meekoppelen van natuur met waterdoeleinden en bij het berekenen van de kostenefficiëntie van dergelijke projecten, ook de vermeden aparte uitgaven voor natuur te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van Veldhoven

Naar boven