30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 130 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland via internationale verdragen verplicht is, het uitsterven van soorten binnen het Nederlandse territoir te voorkomen, en via Europese verdragen om verslechtering van Europese natuurwaarden te voorkomen;

constaterende, dat 80% van de Nederlandse natuur in een ongunstige staat verkeert, waarbij het tegengaan van verdere verslechtering niet gewaarborgd is en het realiseren van herstel al helemaal onzeker;

draagt de regering op een aanvalsplan op te stellen waarin duidelijk wordt op welke wijze Nederland zijn natuurdoelstellingen gaat realiseren, inclusief concrete en afrekenbare tussendoelen waarop de verantwoordelijk bewindspersoon, staatssecretaris van EL&I, zelf kan worden afgerekend;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven