30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 127 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voorgerekend dat een versnelde achteruitgang van de natuur door de natuurbezuinigingen reëel is, er niet wordt voldaan aan de kortetermijnverplichting en de internationale doelen voor lange termijn buiten bereik raken;

overwegende, dat Europese boetes een mogelijke consequentie zijn;

van mening, dat het van belang is om ieder geval tijdig te weten of het natuurbeleid en de decentralisatie van het natuurbeleid, op koers liggen en de gewenste doelstellingen behaald worden;

verzoekt de regering met het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving in het achterhoofd, een tussentijdse evaluatie te plannen van het nieuwe en gedecentraliseerde natuurbeleid in 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven