30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 124 MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Provinciale Staten uiterlijk 24 december 2011 moeten besluiten of zij het deelakkoord Natuur al dan niet aanvaarden;

overwegende, dat het Interprovinciaal Overleg (lPO) een memorie van toelichting heeft geproduceerd bij het deelakkoord Natuur;

overwegende, dat er bij statenleden twijfels zijn gerezen of de interpretatie van het deelakkoord in de memorie van toelichting wordt gesteund door alle partijen die het akkoord moeten tekenen;

verzoekt de regering de memorie van toelichting op het deelakkoord Natuur integraal onderdeel uit te laten maken van het deelakkoord Natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Naar boven