30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 123 MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Nederland een van de rijkste landen van Europa is;

overwegende, dat Nederland zijn handtekening heeft gezet onder de biodiversiteitsverdragen Countdown 2010, het Verdrag van Ramsar, het Verdrag van Bern, het Verdrag van Bonn en de Habitat- en Vogelrichtlijn;

overwegende, dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over de decentralisatie van het natuurbeleid staat dat internationale verplichtingen op de korte en middellange termijn buiten beeld raken en internationale doelen voor lange termijn verder buiten bereik raken;

draagt de regering op te zorgen voor nakoming van internationale biodiversiteitsverplichtingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Naar boven