30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet 72% bezuinigt op natuur;

overwegende, dat provincies verantwoordelijk worden voor natuurbeheer zonder voldoende middelen;

overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat met de kabinetsplannen beheer van natuur niet is gewaarborgd, de natuurkwaliteit verder dan nu achteruit zal gaan, de toegankelijkheid van de natuur, het landschap, de cultuurhistorie en recreatie achteruit zullen gaan en internationale afspraken niet kunnen worden nagekomen;

overwegende, dat het kabinet ruim 200 mln. uittrekt om de maximum snelheid te verhogen;

verzoekt de regering de 200 mln. die beschikbaar is voor het verhogen van de maximumsnelheid aan te wenden voor beheer en aankoop van natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Naar boven