30 800 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

nr. 127
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2007

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de beide staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Onderwijsverslag 2005–2006 van de Inspectie van het onderwijs aan1. Het onderwijsverslag gaat vergezeld van onze gezamenlijke beleidsreactie op het onderwijsverslag.1

Tevens stuur ik u hierbij de inspectierapporten «Aansluiting van het voortgezet onderwijs op het basisonderwijs», «Groepsgrootte en personele inzet in het basisonderwijs 2006», «De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs», «Cluster 4 – de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen», en «Opleiden in de school, kwaliteitsborging en toezicht, studie» en het jaarverslag van de Inspectie van het onderwijs.1

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven