Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730674 nr. 18

30 674
Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht

nr. 18
MOTIE VAN HET LID POPPE

Voorgesteld 14 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse krijgsmacht is belast met de militaire veiligheid van de Nederlandse Staat en de bevordering van de internationale rechtsorde;

van mening, dat sociaal-maatschappelijke problemen bij voorkeur door overleg moeten worden opgelost;

overwegende, dat militairen ook als burgers in uniform kunnen worden gezien;

van mening, dat in het kader van de binnenlandse orde en veiligheid de verschillende eenheden van de politie het uiterste beheersmiddel dienen te zijn;

verzoekt de regering vast te leggen dat geen militair personeel kan worden ingezet bij beheersing van sociaal-maatschappelijke onrust,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe