Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730674 nr. 17

30 674
Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht

nr. 17
MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S.

Voorgesteld 14 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Defensie het potentieel aan reservisten niet ten volle benut;

overwegende, dat de nieuwe generatie reservisten een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de krijgsmacht;

overwegende, dat de moderne reservist bewust gekozen heeft voor het reservist zijn, beschikt over hoogwaardige (civiele) expertise en relatief goedkoop is;

overwegende, dat als gevolg van versnelde uitstroom en tegenvallende instroom het personeelsbestand en daarmee de taakstelling van Defensie onder druk staat;

overwegende, dat reservisten juist een rol kunnen spelen om de flexibiliteit te vergroten en tijdelijke tekorten te overbruggen;

van mening, dat reservisten meer en vaker ingezet kunnen worden bijvoorbeeld door het invullen van functies die (tijdelijk) vacant zijn als gevolg van uitzendingen;

verzoekt de regering bij de verdere uitwerking van het Flexibel Personeelssysteem (FPS) met nadruk de rol van de reservist binnen de krijgsmacht nader te bezien als mogelijke oplossing voor de problemen van vacatures en (tijdelijke) tekorten en hieromtrent voor de invoering van het FPS met concrete voorstellen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Eijsink

Boekestijn