Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730674 nr. 15

30 674
Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID POPPE

Ontvangen 14 juni 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

k. internationalemissie: de inzet of ter beschikking stelling van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde of voor humanitaire hulpverlening in geval van gewapend conflict.

II

In artikel I, onderdeel F, artikel 12j, tweede lid, wordt na «worden ingezet» een zinsnede toegevoegd, luidende:, indien voor de internationale missie in welk kader de inzet wordt gedaan, een adequaat volkenrechtelijk mandaat is afgegeven.

Toelichting

De SP is van mening dat inzet van Nederlandse militairen alleen kan geschieden nadat een adequaat volkenrechtelijk mandaat voor de operatie waarvoor Nederlandse militairen worden ingezet is afgegeven. Dit amendement betreft niet rampen die niet het gevolg zijn van gewapende conflicten. Een aanval op Nederlands grondgebied, die in dit artikel evident niet wordt bedoeld, valt eveneens buiten deze bepaling.

Poppe