30 656
Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 200.)

nr. 18
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 februari 2007

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

Aan artikel 49 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. In afwijking van het eerste lid behoeven zelfstandige onderdelen van een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel c, geen bijdrage als bedoeld in het eerste lid te betalen.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt er toe de zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen vrij te stellen van het bedrag dat jaarlijks betaald moet worden voor inschrijving in het handelsregister. De reden daarvoor ligt in de omstandigheid dat kerkgenootschappen in vergelijking met andere rechtspersonen binnen het Nederlandse recht een bijzondere positie hebben. Het begrip kerkgenootschap is wettelijk niet gedefinieerd. De eigen organisatie van een kerkgenootschap wordt in het eigen statuut geregeld, dat afhankelijk van de aard van de kerk een meer of minder formeel karakter kan hebben. Als uitvloeisel daarvan kan er bij een kerkgenootschap sprake zijn van een grote hoeveelheid zelfstandige onderdelen met eigen rechtspersoonlijkheid. Zonder nadere voorziening kan dit specifieke kenmerk van de kerkelijke organisatie leiden tot een onevenredige financiële last. Deze nota van wijziging strekt ertoe deze last te voorkomen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

C. E. G. van Gennip

Naar boven