Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230573 nr. 106

30 573 Migratiebeleid

Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2012

Zoals in het Algemeen Overleg van 10 november 2011 (kamerstuk 30 573, nr. 79) is afgesproken, zal ik u driemaandelijks informeren over de voortgang van INDiGO, het nieuwe informatiesysteem van de IND.

Op 13 maart 2012 (Kamerstuk 30 573, nr. 100) heb ik u de eerste rapportage toegezonden. Sindsdien is de nodige voortgang geboekt ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van INDiGO. In deze rapportage breng ik u op de hoogte van de ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden.

1. Algemeen

In deze paragraaf ga ik in op de algemene aspecten van de voortgang van INDiGO, waaronder planning en risico’s.

1.1. Voortgang INDiGO

De ontwikkeling en implementatie van INDiGO is in de afgelopen drie maanden volgens de planning voor 2012 verlopen. De IND heeft de afgelopen periode met succes in toenemende mate aanvragen afgehandeld in INDiGO. Eind mei 2012 waren meer dan circa 11 000 zaken in INDiGO opgevoerd. Dit betreft circa 10% van de totale productiebelasting van de IND. Het aantal zaken wordt wekelijks gecontroleerd verder opgeschaald. De IND durft het nu ook aan om meer in het oogspringende bulkaanvragen (meerdere aanvragen tegelijkertijd) in INDiGO te behandelen. Deze zijn naar volle tevredenheid afgehandeld.

1.2. Planning en sturing

Mijn doelstelling voor 2012, inhoudende dat eind dit jaar INDiGO het primaire systeem is waarin de IND alle zaken afhandelt, is nog steeds haalbaar.

1.3. Risico’s

Ik houd bij mijn verdere aanpak om mijn doelstelling te realiseren nog altijd rekening met de in de eerste voortgangsrapportage genoemde risico’s met betrekking tot de stabiliteit, productiviteit en stapeling van eisen. Hoewel, zoals blijkt uit paragraaf 1.1, er de nodige voortgang is geboekt en het risicobeeld zich daardoor positief ontwikkelt, krijgen de in de eerste rapportage geschetste risico’s, zoals de stabiliteit van het systeem, nog steeds extra aandacht.

2. Hoofdactiviteiten

Om mijn doelstelling voor 2012 te realiseren dienen nog de nodige activiteiten plaats te vinden. De hiervoor benodigde werkzaamheden worden binnen de volgende vier hoofdactiviteiten uitgevoerd: ontwikkeling, beheer, conversie en implementatie. In deze paragraaf ga ik in op de laatste stand van zaken ten aanzien van deze hoofdactiviteiten:

2.1 Ontwikkeling

De hoofdactiviteit «Ontwikkeling» heeft inmiddels verbeteringen in het ontwikkelproces doorgevoerd, zodat aansturing, beheersbaarheid en kwaliteit verder geoptimaliseerd zijn. Daarnaast worden ook verbeteringen in het testproces doorgevoerd.

Begin april 2012 is de nieuwe versie van INDiGO, zoals genoemd in de eerste rapportage, volgens planning gerealiseerd en beschikbaar gesteld. Deze nieuwe versie bevat zowel nieuwe gebruiksmogelijkheden als wijzigingen die het gebruikersgemak vergroten. Zo is bijvoorbeeld het correspondentieproces op een aantal punten gebruikersvriendelijker geworden. Het opstellen van correspondentie is nu gemakkelijker dan voorheen.

De realisatie van de eerstvolgende versie van INDiGO is in volle gang. De nieuwe versie van INDiGO bevat onder meer onderdelen van de zogenaamde «Visumwet» (Wet nationale visa en enkele andere onderwerpen) en de Wet modern migratiebeleid. Parallel wordt gewerkt aan het verzamelen van de specificaties voor de daarop volgende versie.

2.2 Beheer

De hoofdactiviteit «Beheer» richt zich op de stabiliteit van het systeem. Ondanks de goede ervaringen bij de opschaling van het systeem, blijft de stabiliteit de komende periode nog de nodige aandacht houden. De snelheid van het systeem is in maart van dit jaar teruggelopen, maar inmiddels alweer geruime tijd na het doorvoeren van enkele verbeteringen weer terug op het oude, goede niveau.

IVENT heeft zich gecommitteerd aan mijn doelstellingen voor 2012. Dit blijkt onder andere uit het besluit om de INDiGO Technisch Beheer Organisatie (ITBO), waarin zowel medewerkers van IVENT als de IND deelnemen, tot ten minste het einde van 2012 voor te zetten. De outsourcing van delen van de IV/ICT-dienstverlening blijft onderwerp van gesprek in de Externe Stuurgroep INDiGO. Ontwikkelingen op het gebied van deze outsourcing zullen worden gecommuniceerd door de minister van Defensie.

De hoofdactiviteit «Beheer» heeft de stabiliteit van de digitale werkplekken van de IND verder verbeterd. De afgelopen drie maanden zijn deze werkplekken stabiel gebleven. De stabiliteit van de werkplekken blijft evenwel ook de komende periode de aandacht houden. Dit is immers randvoorwaardelijk voor de verdere opschaling van INDiGO.

De uitbreiding van het aantal ontwikkel- en testomgevingen van INDiGO zal naar verwachting deze zomer gereed zijn. Door de uitbreiding van het aantal omgevingen, kunnen meer werkzaamheden aan het systeem parallel worden uitgevoerd.

Ten slotte is in de afgelopen maanden een zogenoemde monitorkamer in gebruik genomen. Door de monitorkamer kan voortdurend een check op de voornoemde omgevingen plaatsvinden, waardoor mogelijke problemen op deze omgevingen eerder voorspeld en gecorrigeerd kunnen worden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere optimalisatie van het beheer van INDiGO.

2.3 Conversie

De hoofdactiviteit «Conversie» bereidt het overbrengen van verblijfsprocedures en vreemdelingen uit INDIS (het huidige informatiesysteem van de IND) naar INDiGO voor. Deze hoofdactiviteit ligt op schema bij de voorbereidingen van de conversie.

In de productieomgeving hebben geslaagde testen plaatsgevonden. Eind mei is begonnen met een eerste, kleinschalige conversie van procedures en vreemdelingen, ten behoeve van de behandeling van zaken. Ook voor een kleinschalige conversie is een randvoorwaarde dat de stabiliteit en belastbaarheid van INDiGO deze toelaten. Met deze kleinschalige conversie wordt in productie ervaring opgedaan met het converteren van de gegevens van vreemdelingen met actieve zaken uit INDIS naar INDIGO. Daarnaast kan op kleine schaal inzicht worden verkregen wat het overzetten van gegevens van vreemdelingen (inclusief hun procedures en documenten) voor gevolgen heeft voor de techniek, maar ook voor de organisatie. Deze eerste keer zijn de gegevens van negen vreemdelingen overgezet.

Gedurende de conversieperiode zal – zoals ik u eerder heb gemeld bij brief van 30 maart 2011 – geen managementinformatie met betrekking tot de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden geleverd. Ik verwacht dat de duur van deze periode vier tot zes maanden zal duren.

Nadat INDiGO volledig operationeel is, zal de managementinformatie wel met terugwerkende kracht beschikbaar komen.

Gelet op het huidige volume zaken dat in INDiGO wordt opgevoerd en afgehandeld zal tot aan de start van de conversieperiode de informatievoorziening beperkt zijn. In deze periode zal alleen op een hoog aggregatieniveau managementinformatie kunnen worden geleverd.

2.4 Implementatie

De huidige fase van implementatie verloopt succesvol: de werking, de toepassing en het gebruik van het systeem wordt steeds duidelijker voor de organisatie. De medewerkers zijn enthousiast. Zoals hierboven aangegeven zijn er al meer dan 11 000 zaken in INDiGO opgevoerd. Verder werkt de hoofdactiviteit implementatie momenteel de scenario’s voor de opschaling uit.

3. Gevolgen voor wetgeving

Ik heb de afgelopen periode de balans bewaakt tussen de eisen aan INDiGO die voortvloeien uit toekomstige wet- en regelgeving, en de eisen die vanuit een gebruikersperspectief aan INDiGO gesteld worden. De implementatie van een aantal nieuwe wetten of wetsvoorstellen in INDiGO is niettemin in volle gang (ondermeer de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen).

De randvoorwaarden voor inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid, zoals die in de brief van 30 maart 2011 zijn gemeld, blijven onverminderd van kracht. Ten eerste moet de verdere uitrol van INDiGO op een beheerste wijze in productie zijn gebracht. Ten tweede moet zijn gebleken dat INDiGO op stabiele en betrouwbare wijze functioneert en grote volumes aan kan. Ten aanzien van de datum van inwerkingtreding van deze wet kan ik u in dit stadium daarom nog geen definitief uitsluitsel bieden.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers