Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030490 nr. 33

30 490 Kustwacht In Nederland

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2020

Bijgaand treft u aan een document inzake de werkwijze triage Kustwacht bij spoedeisende en niet-spoedeisende maritieme hulpverlening in het werkgebied van de Nederlandse Kustwacht1.

Dit document biedt een kader voor de triage van spoedeisende en niet-spoedeisende maritieme hulpverneming. Het document moet worden gezien als een belangrijke stap vooruit, die is voortgekomen uit het overleg dat door het Ministerie van IenW wordt gevoerd met de maritieme hulpverleners (bergers), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Kustwacht.

Met deze werkwijze wordt voorts getracht invulling te geven aan de Kamermotie van het lid Van Aalst c.s. van 20 december 2018, waarin werd geconstateerd dat er door onduidelijkheid in de triage sprake is van onnodig rumoer op het water en dientengevolge de regering werd verzocht om voorstellen te doen om te komen tot een helder protocol binnen het kader «de reddingsmaatschappij redt, de bergers slepen en bergen» en daarbij in ieder geval in te gaan op een duidelijke triage.2 Het Ministerie van IenW zet het overleg met de Kustwacht en de betrokken partijen voort om tot verbetering in de verhoudingen tussen de partijen te komen (2e fase).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 409, nr. 213