30 476
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard

nr. 10
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 september 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na onderdeel Ak wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aka

In artikel 164, tweede lid, onderdeel a, wordt «vijfhonderdzeventig microgram alcohol per liter uitgeademde lucht» vervangen door: 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht.

B

In artikel IVA komt de tekst van artikel VB, eerste lid, te luiden als volgt:

1. Vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onderdelen e tot en met k, van de Vreemdelingenwet 2000 en die beschikken over een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 2°, van de Wet op de identificatieplicht of artikel 2, eerste of tweede lid, van de Paspoortwet, kunnen een aanvraag indienen tot afgifte van een bromfietscertificaat. Deze aanvragen worden behandeld overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen voorschriften.

C

In artikel VI, vierde lid, wordt na «dat geldig is voor het besturen van bromfietsen» ingevoegd: , indien wordt voldaan aan de bij algemene maatregel van bestuur gestelde eisen.

Toelichting

Deze nota van wijziging beoogt enkele kleine onvolkomenheden te herstellen die zijn opgenomen in de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322).

Onderdeel A

In artikel I, onderdeel L, aanhef en onder 1, van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322) is een wijziging opgenomen van artikel 164, tweede lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994. De daar genoemde passage is echter niet opgenomen in onderdeel b, maar in onderdeel a, van artikel 164, tweede lid. De onderhavige wijzing brengt alsnog de beoogde wijziging aan in het juiste onderdeel. De wijziging heeft inhoudelijk geen betekenis, maar beoogt slechts de desbetreffende aanduiding van het alcoholgehalte terminologisch in overeenstemming te brengen met vergelijkbare bepalingen.

Onderdeel B

In onderdeel B van de tweede nota van wijziging op het onderhavige wetsvoorstel (Kamerstukken II 2005/2006, 30 476, nr. 9) is aangegeven dat het wenselijk is in een overgangsperiode van drie jaar na de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322) – dat is 1 oktober 2006 – aan bepaalde groepen vreemdelingen die geen bromfietsrijbewijs kunnen krijgen, alsnog een bromfietscertificaat te kunnen verstrekken. In het in de tweede nota van wijziging opgenomen artikel IVA, eerste lid, was bepaald dat de aanvragen voor deze certificaten zouden worden behandeld overeenkomstig de bepalingen die tot 1 oktober 2006 zullen gelden voor de afgifte van een bromfietscertificaat. Inmiddels is gebleken dat deze bepalingen niet onverkort kunnen worden toegepast en dat enkele aanvullingen noodzakelijk zijn. Zo zal de aanvraag voor dit bromfietscertificaat procedureel op iets andere wijze worden behandeld dan voorheen het geval was en zal de afgevende instantie (het CBR) bijvoorbeeld verplicht worden voorafgaand aan de afgifte van het certificaat te controleren of aan de aanvragen niet eerder een (ander) rijbewijs is afgegeven. Dergelijke afwijkingen waren ingevolge de oorspronkelijk voorgestelde tekst van artikel IVA, tweede lid, niet mogelijk. Door de onderhavige wijziging wordt het mogelijk bij ministeriële regeling de procedure voor aanvraag en afgifte van bromfietscertificaten te regelen. Deze zal overigens voor het grootste deel overeenkomen met de procedure zoals die tot 1 oktober 2006 gold.

Onderdeel C

De oorspronkelijk voorgestelde tekst van artikel VI, vierde lid, zou het misverstand kunnen oproepen dat het bij de omwisseling in de overgangsperiode tot 1 oktober 2009 van een bromfietscertificaat voor een bromfietsrijbewijs niet nodig zou zijn aan alle daarvoor gestelde eisen te voldoen. De onderhavige toevoeging strekt ertoe buiten twijfel te stellen dat dit het geval is.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Naar boven