30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 354 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 januari 2021

Hierbij zend ik u het advies van Adviesgroep-Vinkenburg over genderdiversiteit in de top van de (semi-)publieke sector1. Ik dank de Adviesgroep-Vinkenburg en SEO voor het inzichtelijk maken van de oplossingsrichtingen voor meer genderdiversiteit in de top van de (semi-)publieke sector.

In het voorjaar van 2021 wordt uw Kamer geïnformeerd over hoe opvolging zal worden gegeven aan dit advies.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven